Search

INNOWACJA - ZOSTAŃ MISTRZEM LEPSZEJ SZKOŁY

Aktualności - odkrywamy talenty
There are no translations available.

Innowacja „ Zostań Mistrzem Lepszej Szkoły” jest oparta na projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA.
 
 
 
Główne cele innowacji:
 • rozwijanie skutecznych metod nauczania matematyki w gimnazjum,
 • monitoring osiąganych przez uczniów wyników w ciągu całego roku szkolnego,
 • badanie efektywności nauczania matematyki w gimnazjum,
 • podniesienie poziomu kształcenia,
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

Cel realizowany jest poprzez cykliczne przeprowadzanie wśród uczniów standaryzowanych testów. W ramach innowacji nauczyciele matematyki otrzymują zestawy zadań. Wszystkie testy są opracowane w dwóch wersjach: A i B. Do każdego testu dołączone są:
a)      Plan klasówki, który zawiera między innymi informacje o sprawdzanych w teście umiejętnościach,
b)      Schemat punktowana, który zawiera informacje o sposobie przyznawania punktów za poszczególne zadania.
c)      Testy są sprawdzane z przestrzeganiem zasad zawartych w Schemacie punktowania. Jest to szczególnie ważne dla uzyskania wiarygodnych i obiektywnych wyników. Przy ocenie prac uczniów z zaświadczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, np. uczniów z dysleksją rozwojową, kierujemy  się zaleceniami poradni.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem każdy test jest przeprowadzany w ściśle określonym czasie a następnie sprawdzany. Wyniki zamieszczane  są w Internecie.
Po każdej sesji sporządzane są bardzo szczegółowe raporty porównujące wyniki klasy z wynikami uczniów z całej Polski. Raporty zawierają informacje dotyczące m.in.:
·        parametry rozkładu wyników ogólnopolskich(wyniki średnie, modalna, mediana, odchylenie standardowe itp., liczba szkół, klas i uczniów),
·        wyniki w województwach,
·        rozkład łatwości zadań,
·        wyniki klasy na tle Polski,
·        indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów z prezentacją ich na skali staninowej,
·        współczynniki łatwości i sprawdzane umiejętności.
 W roku szkolnym 2010/2011uczniowie każdej klasy gimnazjalnej napisali po 3 specjalistyczne testy badające matematyczne kompetencje gimnazjalistów. Zakres wiadomości był zgodny z podstawą programową nauczania matematyki. W każdej sesji wzięło udział 42 uczniów. Uczestnicy innowacji byli na bieżąco informowani o osiągniętych wynikach.

 Realizowane treści służyły również:
 
 1. rozwijaniu myślenia uczniów poprzez:
  • rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
  • rozwijanie zdolności myślenia krytycznego i twórczego,
  • kształtowanie umiejętności wnioskowania oraz stawiania i weryfikowania hipotez.
     2.    rozwijaniu osobowości uczniów poprzez:
 •  kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości,
 • kształtowanie dobrej organizacji pracy,
 •  wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości w stosunku do zamierzonych celów,
 •  rozwijanie umiejętności, precyzyjnego formułowania problemu i argumentowania,
 • wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania popełnianych błędów.
 
Efekty:
 
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki;
 • Posługiwanie się językiem matematycznym,
 • Nabywanie umiejętności poprzez działanie,
 • Wspieranie i rozwijanie samodzielnych działań i postaw twórczych młodzieży,
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu,
 • Dostrzeganie rozwoju własnych umiejętności, wiadomości,
 • Wzbogacenie wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości,
 • Korzystanie ze zdobytej wcześniej wiedzy w nowej sytuacji,
 • Podniesienie swojej samooceny,
 • Znajomość swoich słabych i mocnych stron,
 • Wzrost tempa pracy,
 • Znajomość różnorodnych metod rozwiązywania zadań zamkniętych oraz otwartych.

Korzyści dla nauczycieli:
 • poszerzenie warsztatu pracy,
 • zwiększenie swojego doświadczenia zawodowego,
 • realizacja swoich pasji,
 • dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę,
 • otrzymanie zaświadczenia o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym,
 • satysfakcja i zadowolenie z pracy.
 
Korzyści dla szkoły wynikające z realizacji innowacji:
 • wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły,
 • poprawa jakości pracy szkoły,
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień u gimnazjalistów,
 • chęć dotrzymania kroku zmianom zachodzącym w oświacie,
 • promocja placówki.
Po podliczeniu punktów z trzech testów w roku szkolnym 2010/2011- tytuł „Mistrza Lepszej Szkoły” w naszym gimnazjum zdobyli:
1.      Kl. I – Wojciech K.( 66 pkt)
2.      Kl. II – Aleksandra K.( 64 pkt)
3.      Kl. III – Małgorzata K. (46 pkt)
W/w uczniowie otrzymali na koniec roku szkolnego dyplomy.
 
 
Krystyna Różycka 
 
 
Prowadzenie strony:dkorczak.eu
Zobacz: www.turbokluczcar.pl, www.parafiaiwanowice.pl, mechanika samochodowa olkusz, roboty ziemne kraków Szkolenia BHP e-lerning