zakonczenie podst 2015 tabl

 

Z przemówienia dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego:

 

Szanowni Państwo

Spotykamy się na uroczystym apelu aby podsumować miniony rok, wręczyć  świadectwa, które oznaczają promocję do następnej klasy, a także  nagrody i podziękowania. Dzisiaj również pożegnamy Waszych najstarszych kolegów z klasy VI, gdyż od września rozpoczną oni naukę w gimnazjum.
W bieżącym roku szkolnym  w pracy dydaktycznej i wychowawczej położyliśmy szczególny nacisk na:  
• Realizację podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami;
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów;
• Objęcie wsparciem najmłodszych  uczniów realizujących obowiązek szkolny w kl. I;
• Przygotowanie uczniów kl.VI do nowej formuły sprawdzianu;
• Wdrażanie wniosków z analiz wyników sprawdzianów próbnych;
• Organizowanie procesów edukacyjnych, w sposób sprzyjający się uczeniu się;
• Kształtowanie kultury osobistej;
• Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
• Kształtowanie właściwych postaw w zakresie zdrowego trybu życia – poprzez  realizację  Szkolnego programu edukacji zdrowotnej;
• Podejmowanie działań w celu rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za siebie.

 

Jak w poprzednich latach tak i w tym roku możemy poszczycić się  licznymi i znaczącymi osiągnięciami naszych uczniów z czego jesteśmy bardzo dumni. Były to konkursy, uroczystości, realizowane projekty, przedsięwzięcia.
Te najważniejsze to;
1. Udział uczniów kl. III kl. V w finale Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Baltie 2015;
2. Uzyskanie przez 3 uczniów kl. V tytułów finalisty w Kuratoryjnym  Małopolskim Konkursie Informatycznym;
3 Uzyskanie przez ucznia kl. V tytułu Laureata w Diecezjalnym Konkursie Biblijnym;
4. Międzyszkolny Konkurs literacki „O Pawie Pióro”
5. Bardzo wysoki wynik na sprawdzianie szóstoklasisty – 3 wynik w gminie 8 stanin bardzo wysoki  w 9 stopniowej skali staninowej 12% szkół w całej Polsce z takim wynikiem;
6. Gminna Olimpiada z języka angielskiego dla klas IV- VI
7. Gminne Biegi Niepodległości
8. Gminny Konkurs wiedzy o J.P.II oraz konkurs plastyczny;
9. Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych i Kartka wielkanocna i Pisanka
10. Gminne Zawody Tenisa Stołowego;
11. Puchar Polski OYAMA KARATE oraz Puchar Europy OYAMA KARATE
12. Dziecięce Igrzyska Tańca Sportowego
13. Gminny Konkurs wiedzy o Krakowie;
14. Gminny Konkurs Matematyczny „Matematyka jest miarą wszystkiego”
15. Gminny Konkurs Plastyczny – Iwanowickie Pejzaże
16. Puchar Krakowa w Wioślarstwie Halowym;
17. Gminny Konkurs Teatr Jednego Aktora;
18. Szereg Akcji Charytatywnych – organizowanych przez SCK
19. Gminny Konkurs o Unii Europejskiej
20. Gminny konkurs ortograficzny dla klas II – III  
21. Gminny konkurs matematyczny dla klas II – III
22. Gminny konkurs j. angielskiego dla ucz. klas II – III
23. Ogólnopolski Konkurs  Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
24. Realizacja  Projektu unijnego Dobrze – Lepiej – Najlepiej – II Etap współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz wyrównawczych, w letnich i zimowych obozach naukowo wypoczynkowych.
25. Realizacja projektu Bajkowy angielski – w klasach O – III

Sukcesy na tych różnych polach są możliwe dzięki Waszemu zaangażowaniu, ogromnej pracy, nauczycieli oraz wsparcia ze strony rodziców za co bardzo dziękuję.
 
Drodzy szóstoklasiści będziecie od dzisiaj już absolwentami szkoły podstawowej, od września rozpoczniecie naukę w gimnazjum. Odpocznijcie dobrze w czasie wakacji, nabierzcie dużo sił aby z zapałem i pozytywnym nastawieniem przystąpić do pracy w nowym roku szkolnym Chciałabym w tym miejscu złożyć podziękowania panu Michałowi Znamirowskiemu za troskę, za pracę i zaangażowanie aby szkoła stawała się  coraz piękniejsza, by wszystkim było w niej coraz lepiej. Dziękuję  nauczycielom za bardzo dobrą pracę i zaangażowanie, rzetelne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków oraz podejmowanie wielu cennych inicjatyw dzięki, którym stale wzrasta jakość pracy naszej szkoły. Dziękuję również paniom woźnym, pani sekretarce oraz panom konserwatorom za bardzo dobrą pracę.
Serdeczne podziękowania chcę skierować do wszystkich rodziców, którzy zawsze chętnie odpowiadają na nasze apele, gdy potrzebujemy pomocy. Szczególnie dziękuję  przewodniczącemu Rady Rodziców panu Pawłowi Maciejaszowi i wice przew. Panu Leszkowi Kralce,  rodzicom, którzy pracowali w bieżącym roku szkolnym w Radzie Rodziców oraz w trójkach klasowych i wspomagali nas w wielu przedsięwzięciach. Pozwolę sobie wymienić  nazwiska :
Kusiak Agata, Ciaranek Barbara, Cichy Urszula, Śmiałek Jolanta, Izabela Brzozowska, Kurbiel Piotr, Tomczyk Justyna, Kowal Agnieszka, Kolawa Lucyna, Kubik Małgorzata, Kucala Beata, Sobczyk Janusz Katarzyna, Kłusek Anna, Mitka Małgorzata, Proszowska Anita, Świerk Magdalena, Kurbiel Paweł, Adamczyk Beata, Małek Ewa, Murawska Agnieszka, Graca Monika, Gadula - Sikora Agnieszka; Maciejasz Paweł, Kralka Bogusława, Młodecka Barbara, Maciejasz Agnieszka.
Dzięki państwa  zaangażowaniu możemy wspólnie podejmować i realizować  wiele wartościowych zadań, co przynosi bardzo dużo korzyści dla naszych uczniów  i dla środowiska lokalnego. Dziękuję również naszym partnerom, i przyjaciołom, którzy wspierają nas w podejmowanych działaniach – szczególnie Panu Markowi Piekarze Vice przewodniczącemu Rady Powiatu Krakowskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Poskwitowie i w Miłocicach, Kołu Gospodyń Wiejskich w Poskwitowie.
Na zakończenie życzę  wszystkim dobrego wypoczynku, dużo słońca i proszę abyście w każdej sytuacji pamiętali o bezpieczeństwie swoim i kolegów.

Anna Rerak

DSC_1049
DSC_1255
DSC_1144
DSC_1093
DSC_1087
DSC_1181
DSC_1154
DSC_1050
DSC_1248
DSC_1071
DSC_1134
DSC_1191
DSC_1057
DSC_1143
DSC_1163
DSC_1136
DSC_1113
DSC_1121
DSC_1151
DSC_1274
DSC_1218
DSC_1127
DSC_1198
DSC_1076
DSC_1148
DSC_1264
DSC_1263
DSC_1092
DSC_1174
DSC_1232
DSC_1196
DSC_1241
DSC_1145
DSC_1101
DSC_1262
DSC_1077
DSC_1069
DSC_1090
DSC_1276
DSC_1160
DSC_1221
DSC_1158
DSC_1135
DSC_1111
DSC_1089
DSC_1213
DSC_1224
DSC_1250
DSC_1103
DSC_1115
Previous Next Play Pause

zak gimn2015 tabl

 

Z przemówienia dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego:

 

Szanowni Państwo.
Spotykamy się aby jak co roku o tej porze, podsumować pracę szkoły, wręczyć uczniom świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody. Szkoła pracuje w oparciu o Plan pracy, Plan nadzoru pedagogicznego, Plan wychowawczy i Plan profilaktyki.
W bieżącym roku szkolnym  zwracaliśmy szczególną uwagę na:
1. Właściwą realizację podstawy programowej;
2. Jak najpełniejsze  wdrażanie do praktyki szkolnej wniosków wynikających z analiz wyników egzaminów zewnętrznych;
4. Podkreślanie w procesie dydaktycznym motywującej roli oceny;
5. Częste stosowanie w pacy dydaktycznej metody rozwiązywania problemów i metody pracy grupowej.
W zakresie wychowania i opieki
6. Praca nad podnoszeniem kultury osobistej uczniów;
7. Kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje czyny;
8. Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, przerw, wycieczek,
7. Propagowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego – m. in. poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań.
W tym roku  uczniowie gimnazjum pod opieką swoich nauczycieli brali udział w konkursach kuratoryjnych, w konkursach artystycznych,  sportowych. Zgodnie z planem organizowane były uroczystości, realizowane projekty i przedsięwzięcia;


Były to m. in:
1. Kuratoryjne konkursy przedmiotowe: chemiczny, biblijny;
2. Międzynarodowy Konkurs dla młodych Programistów Balie 2014
3. Ogólnopolskie Mistrzostwa  w Wioślarstwie Halowym
4. Diecezjalny Konkurs Biblijny
5. Gminne Biegi Niepodległości;
6.  Gminny Turniej Piłki Koszykowej;
7. Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych;  
8. Puchar Wójta Gminy Iwanowice w piłce nożnej;
9. Uzyskanie Certyfikatu za  wzorową realizację projektu „Młody Asyż Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”;
10. Szereg akcji charytatywnych;
11. Projekt „Młodzi głosują” – realizowany w ramach WOS;
12. Małopolski projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” realizowany przez SKC;
13. Projekt Trzymaj Formę;
14. Szkolny Program Edukacji Zdrowotnej;
15. Dobry wynik na egzaminie gimnazjalnym zwłaszcza z  historii i wosu, z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych.
16. Realizacja  Projektu unijnego Dobrze – Lepiej – Najlepiej – III Etap współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzięki realizacji projektu uczniowie mieli możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestniczenie w 7 rodzajach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Mieli możliwość doskonalenia wiadomości i umiejętności na 5 rodzajach zajęć dydaktyczno wyrównawczych. W ciągu 2,5 i roku realizacji projektu wzięli udział w 4 dwudniowych wycieczkach do Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Zamościa oraz w 3-7 dniowych obozach naukowo–wypoczynkowych. Dzięki projektowi były organizowane zajęcia pomocy psychologiczno–pedagogicznej „Nie jesteś Sam” oraz doradztwo zawodowe - Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej. Uczestnictwo w tych zajęciach z pewnością przyczyniło się do rozwoju zainteresowań, pasji, zdolności uczniów, pozwalało na wykorzystanie w jeszcze większym stopniu potencjału, który  każdy posiada. Moi drodzy gimnazjum to bardzo ważny etap w Waszej karierze uczniowskiej, tutaj zdobywacie podstawy do dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, a następnie na studiach. Dlatego wytrwała praca, odpowiedzialność, obowiązkowość jest moim zdaniem kluczem do sukcesu. Uczniowie kl. III żegnają naszą szkołę. Po wakacjach będziecie już w nowych szkołach.  Przed Wami nowe wyzwania i obowiązki.  Życzę Wam byście dobrze  poradzili sobie w wybranych szkołach. Pamiętajcie  o wartościach jakie wpajaliśmy Wam przez czas nauki w naszej szkole. O tym że warto być dobrym, otwartym na innych, tolerancyjnym i życzliwym człowiekiem. W myśl zasady, że dobro, którym obdarzacie innych wraca do nas podwójnie. Niech mottem dla was będą słowa polskiego powieściopisarza, publicysty  okresu pozytywizmu Bolesława Prusa:


Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty.


Chciałabym serdecznie podziękować Panu Michałowi  Znamirowskiemu za prowadzenie szkół z ogromnym oddaniem  i zaangażowaniem, za pomoc i wsparcie. Dziękuję bardzo wszystkim nauczycielom za bardzo dobrą pracę, za zaangażowanie, za dodatkowy czas poświęcony uczniom, za podejmowanie wielu cennych inicjatyw dzięki czemu szkoła cały czas się rozwija, za dobrą współpracę i tworzenie bardzo dobrego zespołu. Dziękuję również Paniom woźnym, pani sekretarce, panom konserwatorom za bardzo dobą pracę. Serdeczne podziękowania kieruję do rodziców, którzy współpracują ze szkołą służą zawsze pomocą gdy tylko się o to zwrócimy, Dziękuję za działania na różnych polach, szczególnie  przy organizacji   uroczystości i imprez. Dziękuję rodzicom, którzy pracowali w Radzie Rodziców i trójkach klasowych Panu Pawłowi  Maciejaszowi, Panu Leszkowi Kralce, Pani Renacie Małek, Hannie Murawskiej, Januszowi  Adamczykowi, Grażynie Siemieniec, Teresie Wadowskiej, Dorocie Walczak, Annie Jaworskiej, Bożenie  Kik, Krzysztofowi Malinowskiemu. Dziękuję również naszym partnerom i przyjaciołom, którzy wspierają podejmowane przez nas działania – szczególnie panu Markowi Piekarze Vice – przewodniczącemu Rady Powiatu Krakowskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Poskwitowie i w Miłocicach, Kołu Gospodyń Wiejskich w Poskwitowie.
Na zakończenie życzę wszystkim dobrego wypoczynku, dużo słońca i miłych wakacji . Proszę pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych wypraw i zabaw.

Anna Rerak
 

DSC_0832
DSC_0900
DSC_0932
DSC_0915
DSC_0912
DSC_0926
DSC_1035
DSC_0810
DSC_0939
DSC_0806
DSC_0840
DSC_0758
DSC_0749
DSC_0736
DSC_0798
DSC_1006
DSC_0822
DSC_0999
DSC_0783
DSC_0849
DSC_0823
DSC_1005
DSC_0785
DSC_0726
DSC_0764
DSC_0804
DSC_0965
DSC_0830
DSC_0766
DSC_0957
DSC_0776
DSC_0895
DSC_0953
DSC_0786
DSC_0826
DSC_1034
DSC_0873
DSC_1003
DSC_0828
DSC_0865
DSC_0812
DSC_0788
DSC_0754
DSC_0752
DSC_0792
DSC_0755
DSC_0818
DSC_0990
DSC_0986
DSC_0781
Previous Next Play Pause

 

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi losów kontroli finansowej za lata 2009 i 2012 publikujemy decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie o uchyleniu Decyzji Wójta Gminy Iwanowice.

 

"(...) Kolegium stwierdza, iż zaskarżona decyzja jest nieprawidłowa, przy czym stwierdzone uchybienia dotyczą zarówno aspektów merytorycznych, jak i proceduralnych. (...)"

Fragment z:

"Decyzja. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie SKO.SW/4101/4/2015"

 

Z całością materiałów można zapoznać się klikając w poniższe linki:

 

Decyzja SKO w sprawie zwrotu dotacji za rok 2009

Decyzja SKO w sprawie zwrotu dotacji za rok 2012

 

niedziela artykul1 tabl

 

NIEDZIELA Tygodnik Katolicki nr 24, 14 VI 2015

niedziela artykul2 tabl

oblicza dialogu nagr tabl

16 czerwca 2015r. w Krakowie-Łagiewnikach odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji projektu „Oblicza dialogu” organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II. Patronat honorowy nad projektem objęli: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata.
W ramach projektu blisko tysiąc uczniów z całej Polski realizowało program edukacyjny „Młody Asyż”. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie znalazło się wśród dziesięciu nagrodzonych szkół za wzorową realizację programu.

oblicza certyfikat

Uroczysta gala zakończyła się koncertem folkowego zespołu Beltaine, który zaprezentował nam piękne kompozycje inspirowane muzyką irlandzką i bretońską. W projekcie „Młody Asyż”, którego koordynatorkami były panie Renata Jagiełka, Urszula Wykurz, Karina Znamirowska, uczestniczyło 20 gimnazjalistów z klasy I-III: Ewelina Burda, Ewa Małek, Olga Kolanowska, Natalia Cichy, Ewa Jagiełka, Weronika Grojec, Katarzyna Walczak, Magdalena Kurbiel, Konrad Klupa, Damian Siemieniec, Natalia Kubik, Martyna Musiałek, Martyna Toczko, Dawid Jaworski, Patryk Maciuszek, Mariusz Adamczyk, Szymon Kmita, Kamila Kik, Alicja Małek, Justyna Komenda.
Dzięki realizacji programu młodzież gimnazjum miała możliwość promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Urszula Wykurz

o_nas_02
o_nas_01
certyfikat
Previous Next Play Pause

zaczarowana rozczka tabl

Dnia 11 czerwca uczeń klasy V - Krystian Beliczyński wraz z rodzicami i panią Katarzyną Nogieć uczestniczył w uroczystej gali XI Małopolskiego Konkursu Literackiego „Zaczarowana różdżka”. Krystian w tym konkursie zdobył najwyższą nagrodę – nagrodę I stopnia. Jest to jeden z ważniejszych konkursów o zasięgu małopolskim organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 101 w Krakowie. Bierze w nim udział średnio tysiąc uczniów z całego województwa. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisanie bądź namalowanie pracy, w której baśniowi bohaterowie, za pomocą zaczarowanej różdżki, opuszczają swoje bajkowe krainy i wyruszają w poszukiwaniu takiej baśni, w której spełnią się ich marzenia bądź odmieni ona ich życie.

zaczarowana rozczka2 tabl

Patronat nad konkursem objęli: Konsul Honorowy Królestwa Danii – Janusz Kahl, Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider, Małopolski Kurator Oświaty – Aleksander Palczewski. Natomiast opiekę merytoryczną sprawował profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Andrzej Linert. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w pięknych wnętrzach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, gdzie można było na własne oczy zobaczyć wszystkie nagrodzone prace plastyczne i usłyszeć fragmenty nagrodzonych prac literackich oraz ich analizy stworzone przez grono jury. A o to fragment z podsumowania napisanego przez prof. dr hab. Andrzeja Linerta: „W Czarodziejskiej różdżce Krystiana Beliczyńskiego odnajdujemy pełną humoru barwną opowieść, napisaną zręcznym rymem i świadczącą o niemałych zdolnościach literackich”.
Gratulujemy naszemu laureatowi i życzymy dalszych sukcesów.

K.N.

dyol111
094
097
096
dypl222
zaczarowana_rozczka_tabl
099
Previous Next Play Pause