Wczoraj Rada Rodziców dostarczyła Radnym naszej Gminy następujący apel, a jej Przewodniczący odbył rozmowę z Przewodniczącym Rady Gminy Iwanowice - Mirosławem Rosą długą rozmowę.

 

Do Radnych Gminy Iwanowice

 

Szanowni Państwo!
Odkąd objęli Państwo swoje funkcje wiele się zmieniło w Naszej Gminie. Jesteśmy pod wrażeniem Waszej pracowitości i cieszymy się, że są Państwo tacy aktywni.
Jednakże obserwując rezultaty Waszych działań w obszarze gminnej oświaty widzimy zamieszanie jakie wywołały one w Gminie, a także poza nią. Mamy wrażenie, że czasami akceptują Państwo nieco na wyrost wizjonerskie i nierealne pomysły Pana Wójta. Można by sądzić, że nie liczycie się z konsekwencjami tych decyzji, podejmowanych tylko na podstawie informacji tendencyjnie wybranych przez Wójta. Sprawa szkół dotyczy naszych dzieci a nikt nie zapytał nas o zdanie. Warto, by zapoznali się Państwo z innymi opiniami i właśnie uzupełnieniem naszego listu (załączony konspekt) jest historia współpracy Wójta i Gminy Iwanowice z Organem Prowadzącym szkoły w Poskwitowie oczami tej drugiej strony.
Pan Wójt ma prawo mieć wizje i Wam je przedstawiać, ale to Rada Gminy ocenia te pomysły, podejmuje decyzje i odpowiada za to przed swoimi wyborcami i całą społecznością gminną.
W tym miejscu chcemy Wam przedstawić, jak zmiany w oświacie w Naszej Gminie, a w szczególności planowane decyzje o wypowiedzeniu budynków Szkołom w Naramie, Poskwitowie i Damicach odbierają skupione wokół nich społeczności.
W ramach reformy oświaty zlikwidowaliście placówki, które gwarantowały ciągłość systemu edukacji w Naszej Gminie. Planujecie stworzyć twory o 3-letnim okresie funkcjonowania, które burzą poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim uczniów, rodziców, a także nauczycieli tych nowych placówek.
Czy pomyśleliście, co czują dzieci ucząc się w takiej szkole bez pewności, co będzie za dwa, trzy lata?
Jak przygotują się do czekających ich egzaminów?
Co czuje nauczyciel, który będzie musiał podpisać umowę na maksymalnie 3 lata bez gwarancji zatrudnienia w późniejszym okresie?
Czy naprawdę wierzycie, że najlepsi nauczyciele będą się ubiegać o to by pracować w takich placówkach i uczyć nasze dzieci?
Jednocześnie prowadzący szkołę podpisując umowę na czas określony nie jest w stanie i siłą rzeczy nie może myśleć o tej działalności w dłuższym wymiarze czasowym (np. granty unijne, których cykl pozyskiwania, wykorzystania i rozliczenia to około 4 lata !!). Z jednej strony nie może planować działalności edukacyjnej długookresowo , bo jest rozliczany na bieżąco, a z drugiej strony nie ma obowiązku informować, że nie zamierza przedłużać tej umowy. Po prostu ostatniego dnia przyjdzie do pracy i się pożegna. Zastąpi go Pan Wójt, czy któryś z Radnych?
Umowa na czas określony to broń obosieczna, nie jest komfortowa również dla władz Gminy.
Z tego co wiemy to nowa koncepcja współpracy z organami prowadzącymi szkołę zakłada ścisłą kontrolę pracy szkoły przez Wójta, jego bezpośredni wpływ na funkcjonowanie placówki, przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek odpowiedzialnością swoje decyzje. Wójt wydając polecenia organom prowadzącym zupełnie nie musi się martwić, czy uda się je zrealizować, bo on za to nie odpowiada. Jest to podejście dość absurdalne i niebezpieczne dla Gminy, biorąc pod uwagę ile obszarów jej życia podlega władzy Wójta. Czy tak samo ręcznie zamierza on sterować wodociągami, kanalizacją, drogami czy strażą pożarną na terenie Gminy?
Dzieci są najcenniejszym darem który posiadamy i nie zgadzamy się, aby na nich Gmina oszczędzała. Jednocześnie dzieci to nie tylko duma i troska ich rodziców, to gwarancja rozwoju Naszej Gminy i musimy zadbać o to by były one wykształcone najlepiej jak można. To one mają w przyszłości tworzyć miejsca pracy i dbać o rozwój tej Gminy i całego kraju.
Paradoksalnie do tej pory Nasza Gmina chwaląc się osiągnięciami była przede wszystkim dumna z dokonań dzieci. Czy na pewno będą one takie same, gdy w szkole zamknięta będzie biblioteka, bo nie będzie nauczyciela, który ją dzieciom otworzy? Jak nasze dzieci mają być wysportowane, gdy zamknie się sale gimnastyczne, bo nie będzie na wynagrodzenie dla nauczyciela, który poprowadzi w niej zajęcia dodatkowe? Kto, kiedy i za co ma przygotowywać nasze dzieci do konkursów, olimpiad i zawodów?. Niektóre pewnie są genialne i poradzą sobie same, ale każde powinno mieć szansę. Wiele takich pytań można by zadać patrząc na nową koncepcję szkół, które mają od września zastąpić zlikwidowane placówki. Czy Radni tej Gminy potrafią na te pytania uczciwie i bez wstydu odpowiedzieć rodzicom w tej Gminie?
Pierwszy wymierny rezultat tych przemian już mamy – wynik egzaminu gimnazjalnego Gimnazjum w Iwanowicach. Zestresowani zmianami nauczyciele i zagubione w tym wszystkim dzieci nie poradziły sobie z tą sytuacją. Jedynym winnym jest tutaj Pan Wójt, który swoje wizje realizował w iście demonicznym stylu. Nie kwestionujemy gospodarskiego podejścia również do oświaty, ale nie może to się wiązać ze szczuciem rodziców przeciwko nauczycielom, a całej społeczności Gminy przeciwko szkołom zarządzanym przez osoby fizyczne.
Najbliższe decyzje dotyczące oświaty w Naszej Gminie to wypowiedzenie umów użyczenia budynków w których działają szkoły w Poskwitowie, Naramie i Damicach. Bezpośrednio doprowadzi to do zniszczenia tych placówek. Jednocześnie w międzyczasie Radzie Gminy nie udało się stworzyć żadnej szkoły, która działa według ich koncepcji i robi to dobrze.
A może warto wypracowany i sprawdzony model umowy z obecnymi szkołami prowadzonymi przez osoby prywatne zastosować w nowoutworzonych szkołach?
Drodzy Radni!
Czy Wy naprawdę nie martwicie się, o to gdzie nasze dzieci będą się uczyć w przyszłym roku? Może najwyższy czas zacząć sprawdzać i weryfikować pomysły Wójta a nie bezkrytycznie je akceptować? Prosimy by Rada Gminy Iwanowice zaczęła się kierować dobrem naszych dzieci. Już czas by Rada przestała ulegać presji tych co mają wizje i dużo krzyczą, a zaczęła podejmować własne, autonomiczne decyzje, a nie tylko dbała o dobre samopoczucie Wójta.

Bardzo prosimy o rozważne decyzje!

 

KONSPEKT DO HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

 

Słowo wstępu.

Niniejszy konspekt próbuje w skrótowy sposób przybliżyć skomplikowaną sprawę naszych szkół. Wszystkie cytowane dokumenty są publicznie dostępne na stronach internetowych szkół oraz facebook.

 

Grant - początek kłopotów.
Po prawie ośmioletniej działalności naszych Szkół po ich likwidacji w roku 2005 nastał rok 2013…
Na spotkaniu opłatkowym tego roku Pan Wójt Zbigniew Grzyb poinformował posła na Sejm RP Andrzeja Adamczyka o otrzymaniu przez nasze szkoły grantów na sumę prawie 900 000 złotych. Niestety, ta radosna dla nas informacja była przyczynkiem obecnych kłopotów. Wtedy też, za kadencji Zbigniewa Grzyba na zebraniach związanych z gminną oświatą radny Antoni Solecki rozgłaszał tezy, że w szkołach prowadzonych przez osoby fizyczne występuje patologia w ich finansowaniu i należy sprowadzić CBA. W tym samym konkursie o granty, startowały niektóre szkoły samorządowe, a autorem jednego z projektów był obecny Wójt Gminy Iwanowice Robert Lisowski. Żadna ze szkół samorządowych grantu nie zdobyła. Z innych szkół naszej gminy Szkoła Podstawowa w Damicach uzyskała dodatkowe środki, w tym unijne na zajęcia edukacyjne. W chwili, kiedy piszę te słowa wszystkie projekty grantowe w naszych Szkołach są zakończone i rozliczone z WUP w Krakowie.

 

Refleksja
Przy trzechletnim użyczeniu budynków szkołom, nie będzie możliwe pozyskiwanie dodatkowych środków, albowiem proces od pomysłu do rozliczenia i zakończenia projektu to w najlepszym razie okres trzech i pół roku. W niekorzystnych warunkach to cztery i więcej lat..

 

Szkoła modułowa - kość niezgody.

Po trzykrotnym uzyskaniu ustnej zgody Wójta Iwanowic Zbigniewa Grzyba na posadowienie budynku szkoły modułowej na terenie użyczonej działki szkolnej bez wkładu gminy, podniosło się larum środowiska szkół samorządowych pod przewodnictwem dyrektorki Szkoły Podstawowej w Widomej p. Bożeny Lisowskiej – małżonki obecnego wójta. Do swych poczynań nakłoniła innych dyrektorów szkół samorządowych i w okolicach kwietnia 2013 roku w nieregulaminowym trybie z jej inicjatywy została zgłoszona interpelacja do Rady Gminy w tej sprawie bez udziału przedstawicieli naszej szkoły. Następnie na Komisji Oświaty rozszerzonej o dyrektorów wszystkich szkół pani Bożena Lisowska przeprowadzała „przesłuchanie” mojej osoby nie szczędząc przy tym szykan wobec naszych szkół i osób je prowadzących. Jej duża natarczywość wspomagana była przez p. Krystynę Miśkiewicz – dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwanowicach i Janusza Maja – dyrektora Szkoły Podstawowej.

 

Historia kontroli - niekończąca się opowieść.
Grupa dyrektorów szkół samorządowych napisała skargę do RIO w Krakowie i do Wójta Gminy Iwanowice na osoby prowadzące szkoły publiczne niesamorządowe w Poskwitowie, Damicach oraz Naramie z zarzutami o:
a) wykorzystanie dotacji oświatowej niezgodne z przeznaczeniem ,
b) pobieranie wynagrodzenia przez dyrektorów prowadzących.
Przy czym zarzuty o niewłaściwe wykorzystanie dotacji dotyczyły remontów bieżących, finansowania wycieczek, nagród, zakupów środków czystości, książek, obsługi technicznej i księgowej oraz administracyjnej.
Argumentowano to tym, że są to wydatki organu prowadzącego, których pokryć z dotacji jakoby nie można. Pytanie zatem, skąd organ prowadzący powinien brać pieniądze na te wydatki, skoro wynagrodzenia też nie powinien pobierać? Czy ma być to forma wolontariatu prowadząca do bankructwa osoby prowadzącej?

 

Refleksja
Jaki jest zatem sens powierzania szkół osobom fizycznym bądź stowarzyszeniom? Ciała prowadzące, nie będące potentatami finansowymi nie będą tego robić ze szkodą dla własnego interesu. Stawiane nowe warunki funkcjonowania szkół przedstawiane przez Wójta naszej Gminy Roberta Lisowskiego nie sprzyjają rozwojowi, a nawet więcej mogą powodować ich dramatyczny upadek. Być może za trzy lata będzie samorządowa szkoła w Iwanowicach i szkoły działające w sieci pod egidą jakiegoś stowarzyszenia lub fundacji. Jakiego? Na tę chwilę nie wiadomo.

 


Wtedy również zaczęły się rozmowy o kontroli w naszych szkołach. Wieść niosła (uzyskana ze źródeł UG), że „odzyskane” w wyniku kontroli środki będą przekazane szkołom samorządowym. Jednocześnie do RIO skierowano pismo sygnowane przez Zbigniewa Grzyba z pytaniami bliźniaczo podobnymi do w/w listu dyrektorów, a nawet jeszcze bardziej sugerujące nieprawidłowości w naszych szkołach. Z odpowiedzi RIO w Krakowie autorzy pisma nie byli zadowoleni - instytucja ta nie potwierdziła zasadności stawianych zarzutów.
Przystąpiono zatem do kontroli. A właściwie do próby skontrolowania finansów szkół prowadzonych przez osoby fizyczne. Strona samorządowa nie przygotowała z należytą starannością aparatu kontroli. Zapis w Uchwale Rady Gminy mówił, że kontrolę mają przeprowadzać pracownicy UG w Iwanowicach. Upoważnienie do kontroli otrzymał p. Szczepan Podlach (były pracownik RIO w Krakowie, znajomy p. skarbnik i p. Kierownik GZEAS-u). Kontroler podjął próbę kontroli., Jako że osoba ta nie była pracownikiem UG, dyrektor prowadzący szkoły w Poskwitowie nie zezwolił na przeprowadzenie kontroli jako niezgodnej z prawem, a zatem nielegalnej.
Podobnie uczynili pozostali dyrektorzy szkół niesamorządowych. Pan Szczepan Podlach wykonał w związku z tym audyt w szkołach samorządowych otrzymując za to zgodne z umową wynagrodzenie.
Na przełomie roku 2013/2014Rada Gminy podjęła pracę nad nowelizacją uchwały z roku 2010. Ostatecznie uchwała weszła w życie w styczniu 2014 roku już po rozpoczęciu roku budżetowego.
Rok 2014 obfitował w wydarzenia. W maju rozpoczęła się kontrola prowadzona przez Konrada Jankosia. Skargi na tę kontrolę ze względu na stronniczość i tendencyjność wysyłane były do wójta gminy. W kontaktach z kontrolującym również podnoszono ten temat. Dyskrecja tej kontroli nie była zachowana i do opinii publicznej przedostawały się informacje o zakupie cukierków, produktów żywnościowych podczas wakacji, czy też zakupu sprzętu wędkarskiego. Wiadomości nieprawdziwe, mające na celu dyskredytacje osoby prowadzącej. Po zakończeniu kontroli i prowadzeniu niekończących się postępowań o zwrot dotacji wójt pisze decyzje obligujące organy prowadzące do zwrotu dotacji. Żadna decyzja nie stała się obowiązującą inaczej mówiąc nie uprawomocniła się.
Jeszcze przed końcem kadencji p. Zbigniew Grzyb zarządza kolejną kontrolę za rok 2009. Prowadziła je firma audytorska „Lexus Audit” z Krakowa. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Taki stan rzeczy nie odpowiadał nowowybranemu wójtowi Robertowi Lisowskiemu. W związku z czym upraszcza on procedury przewidziane prawem i bez protokołu pokontrolnego, bez zastrzeżeń kontrolowanych, bez wystąpienia pokontrolnego wydaje decyzję o zwrocie dotacji za ten rok. SKO w Krakowie w roku 2015 uchyla i tę decyzje.

 

Dotacje - dlaczego wciąż są zaniżane?
W tymże roku ma miejsce niewiarygodna walka prowadzona przez urzędników gminy za pomocą nieprawidłowego sposobu naliczania dotacji należących się szkołom. Zaniżone dotacje wypłacane są do dziś. Do tego, że były i są zaniżone przyznaje się również Wójt Robert Lisowski. Twierdzi, że je wypłaci po zwrocie naszych zaległości, których nie ma, lub dokona wzajemnego potrącenia. Taki proceder jest niezgodny z prawem. Jest wadliwy, co stwierdził również prokurator. Prym w tych działaniach wiodą Skarbnik Gminy Joanna Domajewska i Kierownik GZEAS-u Jolanta Solecka (zbieżność nazwisk z radnym jest nieprzypadkowa),
W cywilnym sądzie okręgowym prowadzona jest sprawa o wyrównanie zaniżonej dotacji za rok 2013. Dlaczego tylko za jeden rok choć zaległości sięgają lat dziesięciu? Nie stać nas bowiem na prowadzenie całości. W sądzie trzeba zapłacić 5% kaucję od kwoty zaskarżonej. Za rok 2013 zapłaciliśmy około 13 000 złotych.

 

Wybory samorządowe - przykład nieuczciwej i oszczerczej kampanii.
Wróćmy do roku 2014; to rok wyborczy. Na jesieni zaczyna się brutalna, najeżona inwektywami, pomówieniami, zniesławiającymi oszczerstwami kampania ze strony komitetu wyborczego p. Roberta Lisowskiego. W tej kampanii bierze udział radny Antoni Solecki, a także kandydat na wójta osobiście. Czynią to na zebraniach wyborczych, a także na łamach gazety „Nasze sprawy” oraz strony internetowej „iwanowice.info”, zresztą wkrótce zlikwidowanej. Ten stan rzeczy zaowocował karnym procesem sądowym o zniesławienie wniesionym przeciwko Robertowi Lisowskiem z mojego prywatnego oskarżenia tj. Michała Znamirowskiego.

 
Rok 2015 – O co chodzi? Bo chyba nie o dobro uczniów.
Rok 2015 przywitaliśmy w nowej rzeczywistości, ale ze starymi problemami. Wójt po chwilowej przerwie, zajęty rewolucją oświatową w Iwanowicach, zarządził kontrole od razu za trzy lata: 2010, 2011 i 2014. Wbrew temu, co napisał na facebooku o bezstronności, niezależności kontrolerów, okazuje się, że w szkołach w Damicach i Naramie kontrole prowadzi w/w p. Szczepan Podlach, a w poskwitowskich placówkach, koleżanka pana wójta z lat minionych, przedstawiana przez niego jako prawa ręka, zatrudniona na początku kadencji w Urzędzie Gminy w Iwanowicach. Po paru miesiącach rezygnuje z pracy na rzecz samorządu gminnego. Dlaczego? Nie dysponujemy taką wiedzą. Rezultat kontroli był taki, że wójt zrobił naradę z radnymi i kontrolerami, by wykazać owe, domniemane nadużycia finansowe tj. wydatki na rzecz dzieci i szkoły w Poskwitowie. Podobnie było na czerwcowej sesji RG. I tu nagle niewypał – protokół po wysłaniu moich zastrzeżeń, co było zgodne z procedurą, uległ metamorfozie. Kontrolujące w całości podzieliły moje stanowisko w tej sprawie. Próby unieważnienia go przez Wójta są żałosne, a argumenty śmieszne. O ważności tego protokołu miałby bowiem przesądzić fakt niezgodnego z umową sposobu przekazania go wójtowi przez kontrolujących To sprawa między umawiającymi się stronami i naszych szkół nie dotyczy.
Odnoszę wrażenie, że wójt z powodu sobie tylko znanych, partykularnych interesów dalej drąży temat kontroli (w tym momencie to już kontroli), byle tylko wykazać za wszelką cenę, że ma rację, że szkoły i ich prowadzący to ludzie nieuczciwi. Podobnie ma się i dzisiejsza sprawa dotycząca rozwiązania umów użyczenia, która ma dyrektorów i szkoły publiczne wpędzić w sidła, kiedy już znajdą się w potrzasku doprowadzić, by same się zlikwidowały.

 

Takie są fakty.
1. Na chwilę obecną żadna z instytucji kontrolnych tj. RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa) oraz SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) nie potwierdziły stawianych przez Wójta Gminy Iwanowice zarzutów przeciwko Organowi Prowadzącemu Szkoły w Poskwitowie.

2. W sądzie toczy się sprawa o zaniżenie dotacji dla szkół w Poskwitowie za rok 2013.

3. W sądzie toczy się sprawa z powództwa Michała Znamirowskiego przeciwko Robertowi Lisowskiemu o zniesławienie.

 

Ja, wraz z rodzicami uczniów szkół w Poskwitowie uważamy, że Pan Wójt prowadzi nieuczciwą walkę z naszymi placówkami wykorzystując swoją pozycję organu samorządowego. Takiemu działaniu KATEGORYCZNIE SIĘ SPRZECIWIAMY!

opracował: Michał Znamirowski

WAKACJE Z BOGIEM 2015 TABLICA

W dniach od 01.07 do 10.07.2015r. odbył się wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży do Murzasichla k. Zakopanego – „Wakacje z Bogiem”. Jego uczestnikami (w liczbie 26) byli wolontariusze oraz ministranci odznaczający się w minionym roku dużym zaangażowaniem w posługę liturgiczną oraz działalność w SKC. Wyjazd skupiał młodzież i dzieci z terenu naszej gminy, z parafii: Iwanowice, Widoma, Sieciechowice, Minoga. Dzięki doskonałej pogodzie  uczestnicy aktywnie spędzali czas przemierzając górskie szlaki i zdobywając szczyty, m.in.: Kasprowy Wierch, Gubałówkę, Kopieniec, Nosal, Polanę Rusinową, Dolinę Kościeliską, Jaskinię Mroźną,  Smoczą Jamę. Nie zabrakło również innych atrakcji takich jak: pobyt na Słowacji i zwiedzanie Jaskini Bielańskiej, spływ przełomem Dunajca (18 km), pobyt na basenach termalnych w Białce Tatrzańskiej oraz na Polanie Szymoszkowej, wizyta w Izbie Regionalnej Adama Gąsienicy, zwiedzanie Wielkiej Krokwi, sporty alpinistyczne w parku linowym, zjazd  kolejką z Kasprowego  Wierchu i Gubałówki, zjazdy na zjeżdżalni grawitacyjnej, niecodzienne wrażenia w kinie 7D.
Wszyscy codziennie uczestniczyli we Mszy Świętej - raz nawet w Sanktuarium Matki Bożej na Bachledówce. Wieczorne chwile upływały na konkursach: karaoke - „Szansa na sukces”, turniej tenisa stołowego, piłki siatkowej, nożnej oraz badmintona, konkurs plastyczny. Przy muzyce i wspólnym śpiewie uczestnicy smażyli kiełbaski, a chcąc spalić trochę kalorii tańczyli podczas zabawy dyskotekowej. W drodze powrotnej był także czas na odrobinę szaleństwa. Uczestnicy udali się do parku rozrywki w Rabce – Rabkolandu. Wszyscy wrócili do swoich domów zadowoleni i pełni wrażeń. Opiekunami wyjazdu byli: Państwo Renata
i Maciej Jagiełkowie, Ks. Domink Koston,  Pani Karolina Ziarko oraz gościnnie Ks. Grzegorz Kozik. Wszystkim, którzy wsparli organizację wyjazdu, a szczególnie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, firmom, sponsorom indywidualnym składamy serdeczne podziękowanie. Dziękujemy także właścicielom ośrodka w Murzasichlu - państwu Małgorzacie i Pawłowi Łukaszczykom, panu Michałowi - naszemu kierowcy oraz panu Emilowi przewodnikowi górskiemu.

R.J.

DSC 0823

 

Wspomnienia uczestników:

 

W tym roku wzorem ubiegłych lat zorganizowany został wyjazd w nasze piękne góry czyli  "Wakacje z Bogiem". Dzięki naszym organizatorom oraz  sponsorom spędziliśmy wspaniałe dziesięciodniowe wakacje. W czasie pobytu chodziliśmy górskimi szlakami po których prowadził nas Pan Emil. Zdobyliśmy Kasprowy Wierch, byliśmy na Rusinowej Polanie - u  Matki Bożej Królowej Tatr (Wiktorówki), w Dolinie Kościeliskiej, na Gubałówce. Na pewno w naszej pamięci pozostanie spływ Dunajcem jak i również wędrówki po jaskiniach : Mroźnej, Beliańskiej (piękna Słowacka jaskinia) oraz po Smoczej Jamie. Zorganizowane zostały również wypady rekreacyjno-sportowe takie jak : parki linowe, baseny termalne; wizyta u Gawędziarza Adama Gąsienicy, spacer Krupówkami, park rozrywki "Rabkoland". W wolnych chwilach uczestniczyliśmy w różnych turniejach sportowych, konkursach plastycznych, dyskotekach. To były wspaniałe wakacje, lepszych sobie nie można wymarzyć, szkoda że tak szybko minęły. Już czekamy na następne "Wakacje z Bogiem".
Za tak wspaniały czas pragniemy serdecznie podziękować  Pani Renacie  - naszej Kierownik,
ks . Dominikowi, Panu Maciejowi, Pani Karolinie oraz genialnemu kierowcy Panu Michałowi.

Szymon i  Karol Kmita

 

W te wakacje po raz pierwszy byłam na wyjeździe „Wakacje z Bogiem”. Nie wiedziałam że Tatry są tak piękne, wywarły na mnie ogromne wrażenie. Podczas wycieczek górskimi szlakami podziwiałam ich piękno oraz rosnących tam roślin i drzew. Pomimo zmęczenia długimi wędrówkami miałam ochotę na coraz więcej wyzwań. Najbardziej podobało mi się na Gubałówce na zjeżdżalni grawitacyjnej oraz w tamtejszym parku linowym, w którym przezwyciężyłam swój strach, z czego bardzo się cieszę. Poznałam też wiele bardzo miłych i zabawnych osób. Bardzo podobało mi się na tym wyjeździe, w przyszłym roku także chciałabym pojechać do Murzasichla i dalej zdobywać tatrzańskie szczyty. Bardzo dziękuję wszystkim opiekunom za poświęcony nam czas i za zorganizowanie licznych atrakcji.

Ewa Małek

 

Od 1 do 10 lipca przebywaliśmy na wyjeździe wakacyjnym w Murzasichlu . Dzięki niesamowitej kadrze opiekunów mogłam porządnie wypocząć i równocześnie naładować baterie! Na wyjeździe nie miałam czasu na nudę, mieliśmy masę różnych, ciekawych zajęć. Mam nadzieję że w przyszłym roku również będzie taki wyjazd.

Marlena Murawska

 

Długo nie zapomnę tego wyjazdu i będę miło wspominał spędzony czas  w Murzasichlu. Zwiedziłem góry, zdobyłem szczyty, nawiązałem nowe przyjaźnie. Mógłbym wiele wymieniać ale będę tylko przynudzać. Piszę się już teraz na następne WAKACJE Z BOGIEM.

Piotr Bachulski

DSC_3348
DSC_0823
DSC_2806
00549
DSC_1259
DSC_0817
DSC_0935
DSC_0319
DSC_1392
DSC_1451
DSC_02154
00596
DSC_0914
DSC_01892
DSC_0001
DSC_3341
00715
DSC_1144
DSC_01882
DSC_0575
DSC_1517
00770
DSC_0845
DSC_01562
DSC_2777
DSC_3667
DSC_2429
DSC_2424
DSC_0972
DSC_1403
DSC_0180
DSC_0209
DSC_3791
DSC_3601
00775
DSC_0340
DSC_3561
DSC_01615
DSC_1506
DSC_2648
DSC_3346
DSC_1051
DSC_02023
DSC_2802
DSC_2829
00792
DSC_01875
DSC_1397
DSC_1415
00725
Previous Next Play Pause

ogrodzieniec2015 tabl

W środę 24 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas Ia i Ib wybrały się na wycieczkę do Parku Rozrywki – Ogrodzieniec, który znajduje się tuż u stóp malowniczo położonych, przepięknych ruin Zamku Ogrodzieniec. Zwiedziliśmy tam park miniatur, park doświadczeń fizycznych, bawiliśmy się w parku rozrywki oraz byliśmy w domu legend i strachów oraz zjeżdżaliśmy na torze saneczkowym. Dzieci  w parku mogły zobaczyć Szlak Orlich Gniazd w skali 1:25 rozciągający się od Krakowa, aż po Częstochowę. Makiety zamków i warowni odtworzone zostały zgodnie z prawdą historyczną. Dzieci oglądały wśród zamków jurajskich , oczywiście ten w Ogrodzieńcu, Będzinie czy Pieskowej Skale i wiele innych. Najstraszniejszy był dom legend i strachów, nawet rodzice byli wystraszeni. W parku doświadczeń fizycznych mogliśmy zobaczyć rożnego typu doświadczenia oraz sami je wykonać. W parku rozrywki zjeżdżaliśmy i skakaliśmy na dmuchańcach, kręciliśmy się na karuzeli. Park Rozrywki posiada urządzenia, które doskonale komponują się z otaczającym go krajobrazem, dzięki czemu będąc na jego terenie dzieci miały wrażenie, że dalej znajdują się w krainie średniowiecza, zamków i rycerstwa. Najlepszych wrażeń dostarczył  jednak zjazd torem saneczkowym, nie tylko dzieciom, ale też rodzicom i nauczycielom.

Joanna Sobczyk

DSC_0543
IMG_0877
IMG_0882
IMG_0857
IMG_0908
IMG_0862
DSC_0583
IMG_0875
DSC_0554
IMG_0885
DSC_0546
IMG_0886
DSC_0552
IMG_0888
DSC_0577
DSC_0561
IMG_0849
IMG_0848
IMG_0844
11693069_893037070768206_1457598643_n
DSC_0590
11655254_893037064101540_505382733_n
DSC_0559
DSC_0588
DSC_0548
DSC_0541
11124486_893036597434920_1404531077_n
IMG_0851
11657511_893036447434935_1891142061_n
IMG_0837
IMG_0866
IMG_0869
IMG_0889
IMG_0860
IMG_0859
DSC_0587
DSC_0542
IMG_0863
IMG_0840
IMG_0883
IMG_0852
IMG_0897
IMG_0878
11657543_893036364101610_2073729558_n
IMG_0865
IMG_0867
DSC_0569
IMG_0904
IMG_0868
11667204_893037187434861_439504378_n
Previous Next Play Pause

Piknik 8 tabl

W niedzielne popołudnie, 21 czerwca przy szkole w Poskwitowie, świętowaliśmy wraz z całą wspólnotą szkolną i środowiskiem lokalnym. Był to już VIII Piknik Rodzinny tym razem pod hasłem „Piknik z pasją”. Podczas pikniku nasi uczniowie, rodzice naszych uczniów, absolwenci oraz nauczyciele prezentowali swoje pasje instrumentalne, muzyczne, taneczne i sportowe. Swą obecnością zaszczycili nas m. in. Pan Wojciech Kozak Vice Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Józef Krzyworzeka Starosta Powiatu Krakowskiego, Pan Marek Piekara Vice Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, ksiądz Proboszcz Ryszard Suchanowski, ksiądz prefekt Grzegorz Kozik. Pani Jolanta Zębala – Radna Gminy Iwanowice i sołtys wsi Poskwitów Nowy, Pani Ewa Patoła sołtys wsi Przestańsko, Pan Krzysztof Zadora dyrektor szkół w Naramie.
Mogliśmy przede wszystkim zobaczyć naszych wspaniałych, niezwykle uzdolnionych uczniów w ich występach indywidualnych: Julię Stempień, Milenę Gracę, Darię Pałetko, Marlenę Murawską, Aleksandrę Gracę, Patrycję Kłusek, Paulę Kusiak, Kaję Sikorę, Małgorzatę Tabor, a także usłyszeć występy chórów działających w naszej szkole: Pierwiosnek oraz Primavera, posłuchać niezwykłego koncertu w wykonaniu absolwentki Dominiki Murzyn, która grała na skrzypcach w kwartecie ze swoimi koleżankami.
Szczególnym punktem naszego programu był występ gości z krakowskiej szkoły tańca Jane Austine, którzy zaprezentowali nam piękne tańce angielskie z XIX w. Swoją pasję taneczną rozwija tam jedna z naszych nauczycielek, pani Karina. Wszystkim występ bardzo się podobał.
Niezwykłą częścią naszego spotkania, która zgromadziła wszystkich widzów przed sceną, był występ uczniów – pasjonatów zajęć karate, które w naszej szkole są prowadzone przez pana Dominika Rzepkę- wielokrotnego mistrza Polski, Europy i Świata w tej dziedzinie sportu. Zajęcia cieszą się niezwykłym zainteresowaniem, a z roku na rok przybywa chętnych. Ich występ wzbudził zachwyt.
Jak co roku swoje umiejętności taneczne prezentowali najmłodsi uczniowie naszej szkoły przygotowywani pod profesjonalnym okiem pani Justyny Dragan. Oprócz tego mogliśmy zobaczyć pokazy układów tanecznych w wykonaniu starszych dziewcząt z klas IV- VI i gimnazjum.
Jednak piknik to nie tylko scena, ale szereg towarzyszących atrakcji. Przybyli goście z pewnością się nie nudzili. W tym roku przygotowaliśmy spotkanie z absolwentem naszej szkoły Konradem Gadziną, który zaprezentował nam dość nietypową pasję kręcenia długopisem, czyli penspinning. Kolejnym gościem był pan Piotr Prokopowicz, zawodowy wojskowy, który wraz ze swoim synem opowiadał o swojej pasji, zaprezentował broń oraz umożliwił próbę strzelania na strzelnicy. Nasza uczennica Ola Graca również prezentowała broń, na której ćwiczy uczestnicząc w treningach sekcji pistoletowej ,,Husaria”.

Ponadto w budynku szkoły zorganizowana była pokonkursowa wystawa pięknych prac plastycznych wykonanych w ramach Gminnego Konkursu ,,Iwanowickie Pejzaże” W polowej pracowni przyrodniczej goście mogli podziwiać talent plastyczny naszej uczennicy klasy III Weroniki Płatek, pani Barbary Młodeckiej oraz zdjęcia pana Pawła Kurbiela, który pasjonuje się fotografią oraz podróżami.
Uczeń oddziału przedszkolnego Kajetan Gaździcki wraz ze swoimi rodzicami zorganizował piękną wystawę swoich dzieł wykonanych z plasteliny oraz masy ceramicznej. Chłopiec zachęcał do wspólnej ,,plastelinowej” zabawy wszystkie dzieci, w zamian za zaangażowanie obdarowywał słodkościami.
Niezwykłą frajdą dla wszystkich dzieci była przejażdżka magiczną dorożką zaprzęgniętą w kucyki, zabawy na dmuchanej zjeżdżalni oraz malowanie twarzy. Podczas pikniku zawitała również straż z Miłocic oraz z Poskwitowa z całym swoim sprzętem i wyposażeniem, a dzieci mogły wsiąść do wozu i spełnić swoje dziecięce marzenie, żeby zostać strażakiem.
Podczas Pikniku Rodzinnego przeprowadzaliśmy również cenne akcje. We współpracy z Małopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża została zorganizowana akcja krwiodawstwa. Członkowie fundacji Sapere et Gaugere sprzedawali za symboliczne kwoty ozdoby oraz prace plastyczne przygotowane w ramach sobotnich warsztatów plastycznych prowadzonych przez panią Karinę Znamirowską oraz podczas zajęć plastyczno – technicznych prowadzonych przez panią Joannę Sobczyk. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na statutowe cele fundacji, która wspiera obydwie szkoły.
Przy okazji Pikniku nie mogło zabraknąć oczywiście czegoś do zjedzenia. Rodzice przygotowali dla gości obfity bufet, który serwował same smakołyki, grillowane kiełbaski, ciasta, lody, słodkie przekąski, napoje ciepłe i zimne.
Punktem kulminacyjnym VIII Pikniku Rodzinnego było niezwykłe sportowe wydarzenie, rozegrany został wspaniały mecz uczniowie kontra absolwenci, po czym odbyła się dyskoteka pod gwiazdami.
Niesamowitych wrażeń i emocji było co niemiara!

Iwona Chwierut

DSC_8712
DSC_8563
DSC_8484
DSC_8826
DSC_8612
DSC_9985
DSC_10014
DSC_9343
DSC_9094
DSC_8922
DSC_8512
DSC_9583
DSC_8455
DSC_9839
DSC_10017
DSC_9869
DSC_9130
DSC_9223
DSC_9170
DSC_9667
DSC_9328
DSC_9226
DSC_10016
DSC_9538
DSC_9704
DSC_8733
DSC_8663
DSC_8504
DSC_8508
DSC_9089
DSC_8564
DSC_8500
DSC_8459
DSC_8511
DSC_8836
DSC_9123
DSC_9297
DSC_9312
DSC_9820
DSC_9179
DSC_8723
DSC_8805
DSC_8577
DSC_9198
DSC_8947
DSC_9830
DSC_10004
DSC_8786
DSC_9028
DSC_10008
Previous Next Play Pause

PCK podziekowania2

Miło nam zaprezentować podziękowania złożone na nasze ręce od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie za przeprowadzenie akcji honorowego krwiodawstwa na terenie Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Poskwitowie podczas VIII Pikniku Rodzinnego.

red.

PCK podziekowania